Оосорлогч-Дохиочин

Зорилго: Үйлдвэрлэл дээрх сургалт, мэргэжлийн болон давтан сургалтыг богино хугацаанд ур чадвар эзэмшүүлэх, тэднийг хөгжүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.

  • Оосорлогч-Дохиочины сургалт Сургалтын чиглэл
  • Мэргэжил олгох түр сургалт Сургалтын төрөл
  • 40 цаг Онол
  • 80 цаг Үйлдвэрлэлийн дадлага

Оосорлогч-Дохиочины мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр

Үндсэн чадамж Онол цаг Ү/дадлага Нийт цаг
1 Оршил хичээл / Мэдлэгийн түвшин тогтоох ярилцлага 2 - 2
2 Ачаа өргөх ААД-ийн ерөнхий зүйл ба техникийн шаардлага 2 4 6
3 Өргөх, зөөх ажил. Өргөх зөөх механизмуудын төрөл, тэдгээрийг ажилд бэлтгэх ерөнхий зарчим 4 8 12
4 Ачаа оосорлох тоноглол ба сольдог хэрэгсэлүүд.Ган татлага, гинж, хүрд-дамар, одон араанууд, тормос 4 8 12
5 Техникийн баримт бичиг, нэр хаягын тэмдэглэгээний үзүүлэлтүүд 2 6 8
6 Барилгын салбарт хэрэглэгддэг зарим АА-ны төхөөрөмж ба туслах хэрэгсэлүүдийн материалд тавигдах шаардлагууд 2 4 6
7 Удирдах аппарат ба механизмууд, удирдлагын бүхээг, хаалт хамгаалалтууд, шат тавцан, нэвтрэх талбай, краны зам, байрлалын талаархи тайлбар 2 6 8
8 Ачаа оосорлох ба кранаар ажил гүйцэтгэх үед гараар дохио өгөх журам. Татлагыг залгаж уях 6 16 22
9 Ачаа өргөх машины ган татлагыг гологдолд гаргах арга хэмжээ, Өргөх үеийн ААДүрэм, ачаа өргөх машины ашиглалт 4 8 12
10 Улсын бүртгэл, ашиглах зөвшөөрөл, техникийн магадлал, хяналт шалгалт ба үйлчилгээ, ажил гүйцэтгэх 2 4 6
11 Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх, ААД-ийг зөрчигсдөд хүлээлгэх хариуцлага 2 4 6
12 Осол аваарийг шалгаж судлах журам 4 4 8
Шалгалт. УМХГ-ын у/б-гч оролцсон комисс 4 8 12
Нийт цаг 40 80 120

Холбоо барих

Хаяг

БГД, 17-р хороо, Амарсанаагийн гудамж, АНКАРА ЦЕНТР төвийн 202 тоот

Утас

88111460 88819180